Обобщение

Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР, както и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

  • Възложител
    Община Девин
  • Дата/период
    От 17.06.2016г. до 21.10.2016г.

Информация за проекта

Проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор, като СМР включваха – енергоспестяващи мерки, свързани с топлоизолация по стени, подове, тавани, покриви, подмяна на дограма, зидарски, бетонови, хидроизолационни и бояджийски работи, ремонт и изграждане на нови електрическа, осветителна, пожароизвестителна, мълниезащитна и заземителна инсталация.

  • РЗП – 4 264.39 кв.м.
  •  Обект ІІІ категория строеж по Разрешение за строеж № 20/01.06.2016г.