Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора с помощта на „ПИРС-Д“ ООД

„Пирс-Д” ООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 „Активни“, стартира дейности по реализиране на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора с помощта на „ПИРС-Д“ ООД”. Основната цел на проектното предложение е активиране и интеграция в заетост на младежи […]

Проект за подпомагане на млади хора при интегрирането им на пазара на труда

  Пловдивската строителна фирма „Пирс-Д” ООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 „Активни“, стартира дейности по реализиране на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора с помощта на „ПИРС-Д“ ООД”. Основната цел на проекта е активиране и интеграция в […]

Договор по програма

На 26.06.2020г. „Пирс-Д” ООД сключи Договор за безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Подкрепата по процедурата спомогна за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и […]

Договор за безвъзмездна помощ

На 21.03.2022г. „Пирс-Д” ООД сключи Договор за безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проект BG16RFOP002-2.089-3662-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от […]