На 26.06.2020г. „Пирс-Д” ООД сключи Договор за безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Подкрепата по процедурата спомогна за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и подсигури дългосрочната стабилност на работните места в дружеството.