Пловдивската строителна фирма „Пирс-Д” ООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 „Активни“, стартира дейности по реализиране на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора с помощта на „ПИРС-Д“ ООД”. Основната цел на проекта е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта. Проектът включва дейности по идентифициране и осъществяване на контакт с неактивни младежи, организиране и провеждане на мотивационно обучение за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, организиране и провеждане на професионални обучения от лицензиран Център за професионално обучение, както и наемане на лица от целевата група за период от 4 до 6 месеца. Релизацията на проекта и изпълнението на заложените дейности има за цел да доведе до намаляване на безработицата в Пловдивския регион. В тази връзка на 21.12.2016 г. сряда, от 10.00 до 12.00 часа ще се проведе информационна среща с потенциални заинтересовани младежи в офиса на фирма „Пирс-Д” ООД в град Пловдив, ул. Подоф. Г. Котов” 21.