На 21.03.2022г. „Пирс-Д” ООД сключи Договор за безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проект BG16RFOP002-2.089-3662-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране. Подкрепата по процедурата спомогна за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и подсигури дългосрочната стабилност на работните места в дружеството.