Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора с помощта на „ПИРС-Д“ ООД

В Пловдив стартира проект за подпомагане на млади хора при интегрирането им на пазара на труда
19.12.2016

eu_flag                                                                                                                         index

 

 

 

 

„Пирс-Д” ООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 „Активни“, стартира дейности по реализиране на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора с помощта на „ПИРС-Д“ ООД”.

Основната цел на проектното предложение е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта. За постигането на тази цел, проектът включва дейности по идентифициране и осъществяване на контакт с неактивни младежи, организиране и провеждане на мотивационно обучение за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, организиране и провеждане на професионални обучения от лицензиран Център за професионално обучение, както и наемане на лица от целевата група за период от 4 до 6 месеца.Релизацията на проекта и изпълнението на заложените дейности ще доведе до намаляване на безработицата в Пловдивския регион.

Обща стойност на проекта: 276 670.62 лева, от които 254 232.63 лв. европейско и 22 437.99 лв. национално съфинансиране

Краен срок за изпълнение на проекта: 31.12.2017 г.