Политика за Поверителност

 

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от „Пирс – Д“ ООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

„Пирс – Д“ ООД, наричано по долу само дружеството, е юридическо лице регистирано в ТР към АВ с ЕИК 825287345.

„Пирс – Д“ ООД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на дейността, като седалището и адресът на управление на дружеството са: гр.Пловдив, ул. Подоф. Г. Котов № 21 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до „Пирс – Д“ ООД като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата на дружеството.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: office@pirsd.com

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С Длъжностното лице за защита на данните, може да се свържете на електронен адрес: fso@pirsd.com, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

„Пирс – Д“ ООД осъществява търговска дейност, предвидена в Търговския закон и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Трудови досиета на работници/служители
 • Подбор на персонал;
 • Котрагенти;
 • Изпълнение на други функции, определени от закона.

При упражняване на дейността си дружеството обработва лични данни на контрагенти и др., основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, „Пирс – Д“ ООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато „Пирс – Д“ ООД  обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 1. Категории получатели на данни извън „Пирс – Д“ ООД.

„Пирс – Д“ ООД  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ и др.п.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

 

 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни „Пирс – Д“ ООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения.

 1. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до „Пирс – Д“ ООД (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на „Пирс – Д“ ООД

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

„Пирс – Д“ ООД не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 

 1. Въведени от „Пирс – Д“ ООД мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на „Пирс – Д“ ООД за мерките за защита на личните данни, приети със Заповед от 177-77-А/23.05.2018г. на управителя на дружеството, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като пълният текст на Вътрешните правила може да видите тук.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в „Пирс – Д“ ООД, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на „Пирс – Д“ ООД на адрес fso@pirsd.com.

 

„Пирс – Д“ ООД